Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Del 2 – Testat aktiemarknaden

Värdet på en aktie bestäms av en rad faktorer. I detta kapitel görs en genomgång av flertalet parametrar som påverkar priset på en aktie. Du får även lära dig hur du kan skapa en god riskspridning i din aktieportfölj samt får en introduktion till hur du själv kan fastställa om en aktie är köpvärd eller inte.

Vad avgör kursen på en aktie?

Vilka risker kan finnas när jag investerar i aktier?

Vad är fundamental och teknisk analys?

Kan trender och konjunkturer guida mig i mitt investerande?

Vilka nyckeltal är intressanta och hur ska de används/tolkas?

Summering del två

Frågetest

Tillbaka till del 1

Till del 3

Aktieskolans andra del

Vad avgör kursen på en aktie?

Priset på en aktie styrs av tillgång och efterfrågan. För att förstå hur priset på en aktie sätts bör man förstå vilka olika faktorer som styr tillgång och efterfrågan för ett bolags aktie. Här är några exempel:

Vinst och aktieutdelning

Bolagets vinst och aktieutdelning är det som i princip bestämmer priset på en aktie. Den del av vinsten som brukar delas ut till aktieägarna kallas aktieutdelning. Bolagets styrelse föreslår storlek som främst utgår från vinsten och sedan fattas beslut av aktieägarna på bolagens årsstämma. Aktieutdelning sker normalt en gång per år men även kvartalsvis. Vissa bolag delar ut mer än andra men nivån utgår alltid från storleken på vinsten. Ofta har bolaget en policy att en förutbestämd del av vinsten ska delas ut.

Rykten

Kraftiga upp- och nedgångar i aktier kan bero på rykten och spekulationer om bolaget. Det kan handla om förlorade kontrakt, kraftigt ökad försäljningstillväxt, ledningsförändringar mm.

Förväntningar

En investerareras förväntningar om ett bolag är en avgörande faktor. De utgår från en egen analys av vad bolaget hittills presterat och vad de tror kan ske framöver.

Orderingång

Ett bolags beställningar, det vill säga ej fakturerad försäljning under en viss period, ger en bra bild av den framtida försäljningen.
Räntor, materialkostnader och valutor
Räntekostnader för bolaget och kostnader för eventuella material påverkar bolagets vinst. Om ett bolag har kostnader och/eller intäkter i olika valutor kan även valutakursen påverka bolagets vinst.

Konjunktur

Den allmänna konjunkturen som råder i ett land med exempelvis ränta, inflation och situationen på arbetsmarknaden kan påverka ett bolags verksamhet men framförallt hur villiga investerare är att handla med aktier. Svenska marknader påverkas mycket av vad som händer på det större utländska börserna, framför allt de amerikanska börserna men även de i London, Tokyo, Hongkong och Frankfurt. Bolag som har stor andel försäljning utomlands kan påverkas mer.

Kvartalsrapporter

Ett börsnoterat bolag rapporterar varje kvartal. Här presenterar de sitt resultat som visar hur verksamheten gått de senaste tre månaderna. Man brukar samtidigt ge en bild om vad man tror om framtiden och hur det påverkar bolaget i närtid.

Affärer bland insiders och storägare

Större transaktioner gjorda av personer som finns med på ett bolags insiderlistor kan påverka en aktiekurs då de oftast ses som ett signalvärde av andra investerare.

Vilka risker kan finnas när jag investerar i aktier?

Att handla med aktier innebär alltid att du tar en risk då den aktie du köpt kanske går ner samt att du kanske måste sälja med förlust. Detta är något du måste räkna med eftersom aktiemarknaden inte alltid går upp. Aktier är ett tillgångsslag som handlas på förväntningar om framtida vinster, vilket alltid innebär en osäkerhet och en risk i att spara i aktier. Men det finns sätt att hantera riskerna så att de blir mindre. Det första och absolut viktigaste är att inte ha mer av sitt sparande på börsen än man har råd att förlora. Med andra ord att du inte riskerar att tvingas sälja om börserna faller kraftigt. Ett annat sätt är att du sätter upp ramar för dina investeringar, exempelvis att du bestämmer dig för att fokusera på bolag med stabila utdelningar eller bolag som väntas växa kraftigt. Investeringar i bolag där utfallet för hur bolaget ska utvecklas, om de till exempel bara har en produkt har en mycket högre risk än om man till exempel investerar i ett bolag som säljer livsmedel där man vet att efterfrågan alltid kommer att finnas.

Upp

Att inte bara vara investerad i ett lands eller regions aktiemarknad kan också vara ett bra sätt att minska risken, men framförallt att inte ha alla sina aktier inom samma sektor. Detta kallas för diversifiering och gör att risken blir lägre. Om till exempel verkstadsbolagen har en tuff utveckling betyder inte det att telekomoperatörer har det samtidigt då de drivs av andra faktorer i sin utveckling. Rent tekniskt kan man också få hjälp genom system där man kan lägga in villkor för vad som ska hända med ens aktier vid olika utfall. Stop/loss, som vi kommer att berätta mer om senare i aktieskolan, är en sådan funktion. Genom den kan du lägga in villkor att om en aktie faller till en viss nivå så läggs en automatisk säljorder in och du kan på så sätt undvika att behålla en aktie om den börjar falla kraftigt utan att man som investerare har hunnit upptäcka det. Likaså kan du åt andra hållet lägga in en bevakning. Om du är intresserad av att köpa en aktie till en viss kurs kan du få ett meddelande när aktien har nått den nivån.

Två faktorer som är relativt enkla att använda för att begränsa sin risk när du investerar i aktier är volatilitet och riskspridning:

  • Volatilitet
    Att definiera en akties risk är svårt och ofta används aktiens volatilitet som ett mått. Volatilitet kan enkelt beskrivas som hur mycket en aktie svänger eller varierar i pris. Ju högre volatilitet desto mer rör sig aktiens pris upp och ner. Ibland till det bättre men förstås ibland även till det sämre.
    Stora bolag inom exempelvis tillverkningsindustrin har ofta lägre volatilitet än exempelvis små bolag inom läkemedelsbranschen eller IT. Genom att välja aktier med högre eller lägre volatilitet kan man alltså bestämma risken på sin portfölj.
  • Riskspridning
    Aktiekurser följer ofta varandra. Man brukar säga att de korrelerar. Ju mer närbesläktade två bolag är, ju mer korrelerar deras aktiekurser. Två bolag med samma inriktning, i samma bransch och samma land korrelerar mer än exempelvis ett läkemedelsbolag i Kanada och en biltillverkare i Sverige. Genom att välja aktier inom olika branscher och kanske till och med delar av världen minskar du din portföljs totala risk.
    På sikt brukar man säga att en portfölj med 10-15 bolag är bra men 3-4 stycken är en bra start, speciellt om det är i olika branscher! Går ett bolag eller en bransch dåligt så kanske de andra går bättre.

Upp

Hantera risk

Oavsett vilka aktier du väljer är det viktigt att du på förhand har några riktlinjer och strategier för hur du hanterar risk. Även om börsen historiskt på längre sikt gått upp med 5-10 procent per år så går den ju även ner under perioder.

OMX Stockholm 30 Index 1987-2017

Hur mycket är du beredd att förlora i en enskild aktie innan du tar en förlust? I vissa aktier är du kanske beredd att ta en förlust på 10 procent, andra mindre eller mer. Redan när du köper en aktie bör du ha dessa nivåer klara för dig. När nivån nås gäller det att vara disciplinerad och faktiskt genomföra försäljningen. Det är lätt att man lurar sig själv och tro att det snart vänder men gör det inte det är förlusten snart ändå större än den var nyss.

Du behöver inte sälja alla aktier på en gång. Du kanske bestämmer dig för att sälja hälften av aktierna i bolaget om aktien går ner 5 procent och resterande om de går ner ytterligare 5 procent? Viktigast är att du har strategin klar redan när du köper aktierna och sedan håller fast vid den.

Upp

Vikten av riskhantering

Eftersom aktiemarknaden är mer riskfylld än t ex sparande på bankkonto får du normalt sett en så kallad riskpremie för att du är villig att investera på börsen. Riskpremien innebär att du antingen får en utdelning från de bolag du investerat i, en slags ränta, men också i form av att aktiemarknaden går upp när företagen går bra.

Över tiden kan man nästan räkna med en positiv avkastning på aktiemarknaden. Börsen följer konjunkturen tämligen väl och som du vet går konjunkturen i vågor och därmed även börsen. Det finns också stora skillnader inom olika sektorer.

Det är dock viktigt att förstå att det är mer riskfyllt att investera på aktiemarknaden. Det är inte speciellt ofta börsen har kraftig negativ avkastning, men det händer trots allt med vissa mellanrum.
Nedan ser du de största nedgångarna på börsen som helhet sedan 1968.

Stapeldiagram över nedgångar på börsen 1968-2009

Vi är all olika och hanterar stress och förluster olika. Tänk igenom hur du kan agera om börsen går ned och du börjar förlora på dina investeringar. Se till att du alltid har råd att förlora på dina aktieinvesteringar om börsen skulle falla.

Vad är fundamental och teknisk analys?

Fundamental analys innebär att man utifrån ett bolags redovisade vinst, omsättning och kassaflöde försöker prognosticera dess framtida utveckling i syfte att göra en värdering av bolaget. Det skiljer fundamental analys från teknisk analys där man istället försöker att förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och beteenden hos investerare.

Generellt använder investerare med en mer långsiktig placeringshorisont fundamental analys jämfört med teknisk analys.

Fundamental analys utgår från bolagets bedömda ekonomiska prestation, eller med andra ord framtida vinster. Därför anses den ge en bättre vägledning för längre placeringshorisonter. Underlag för fundamental analys ges bland annat i bolagens kvartals- och årsredovisningar. I dem kommenterar även bolagets VD den löpande verksamheten samt ger en bedömning av bolagets framtida förutsättningar.

Teknisk analys är som tidigare nämnts en analysmetod som grundar sig på historiska kursrörelser. Investerare studerar kurshistorik för att hitta mönster i rörelserna; mönster som man tror kan uppstå igen i framtiden. Som vid alla former av aktieanalys, kan den inte förutsäga framtida kursrörelser, bara prognostisera dem. Enkelt uttryckt kan man sammanfatta teknisk analys som att man tittar efter historiska mönster för att ge en prognos om framtiden.

Teknisk analys utgår enbart från diagram där man med hjälp av olika grafer följer kurshistorik. Till det används även trendlinjer som visar den huvudsakliga riktningen för aktien, det vill säga upp eller ned. Tillsammans med trendlinjer används i första hand tre olika graftyper för att visa kursrörelser. De är; linjegraf, stapelgraf och candlestickgraf. Skillnaden mellan de olika graferna är hur mycket information som visas.

Den vanligaste grafen som visar kursrörelser är linjegrafen. Genom att dra en linje mellan kursrörelser med jämna tidsintervall skapas en trendlinje. För teknisk analys används främst stapelgraf och candlestick-graf. Anledningen är att de ger mer information om kursrörelser jämfört med linjegrafen. Den informationen kan exempelvis vara en akties öppnings- och stängningskurs. 

Upp

Linjegraf, Stapelgraf och Candlestickgraf

I del 3 kan du läsa mer om tekniks analys och de olika graferna.

Kan trender och konjunkturer guida mig i mitt investerande?

Aktiemarknaden är nästan alltid framåtblickande och prisar inte in nuet utan det som alla investerare tror, eller önskar, ska hända en bit fram i tiden. Ofta ligger aktiemarknaden något före en aktieanalytiker då de ofta vill ha en mer konsistent bekräftelse på att vinsterna vänt upp eller ner för ett bolag samt bekräftelse på var i konjunkturen man befinner sig. För att ytterligare lägga till en dimension så finns det som idag kallas nollränta och som ingen hade kunnat tänka sig skulle inträffa. I kapitlet ger vi dig några tumregler att hålla i.

Hur bör man som investerare agera i olika cykler/trender?

I en lågkonjunktur börjar de professionella förvaltarna att leta tecken på när konjunkturen planar ut eller inte försämras mer. I de lägena är konjunkturkänsliga bolag (stål-, metall och verkstad) ofta lågt värderade vilket avspeglar utplanande eller i värsta fall fallande vinster. Minsta tecken på att konjunkturen är på väg att vända leder ofta till snabba och starka kursuppgångar trots att företagen ofta är försiktiga i sina uttalanden kring efterfrågan. Aktiemarknaden prognostiserar ofta utvecklingen ett till två år framåt och när väl konjunkturen vänder och vinsterna förbättras har aktiekurserna redan dragit iväg. Man kan dock ofta se att aktiemarknaden och aktieanalytikerna underskattar styrkan i en konjunkturvändning både i upp- och nergång när den väl kommer. Det kan därför vara svårt att exakt pricka in rätt sälj- och köpläge över tiden och det kan vara klokt att sprida sina inköp över en längre tid. Det vill säga att man börjar köpa lite när det ser som sämst ut och tar risken att det faller ytterligare en stund till istället för att vänta alltför länge tills verkligheten är uppenbar för hela aktiemarknaden.
Som ett exempel har de senaste årens fallande räntor överraskat många och räntekänsliga bolag inom fastighetssektorn har gått betydligt bättre än marknaden under flera år. I dagsläget (juni 2017) står marknaden i ett läge där räntorna inte faller mer utan frågan är snarare när och hur mycket räntorna kommer att stiga och om aktiemarknaden uppträder som förväntat. Det vill säga om fastighetskurserna faller medan banker som gynnas av högre räntor går starkt. Först om något år kan man se det verkliga utfallet och får då kanske anledning att utvärdera om aktiemarknaden har varit alltför pessimistisk vad gäller de förväntade ränteökningarna.

Hur påverkas olika branscher i olika konjunkturer?

Konjunkturstabila bolag som läkemedel, teleoperatörer och konsumentbolag går ofta bra när räntorna faller och alternativavkastningen sjunker. Fallande eller låga räntor är ofta tecken på en svag konjunktur och vinstutveckling och resulterar ofta i en relativt sett svagare kursutveckling för cykliska bolag. Om räntorna förväntas gå upp av rätt skäl, det vill säga tillväxt, inflation och löner stiger, kan ofta cykliska bolag till en början gå bättre än konjunkturstabila och att räntekänsliga bolag.

Investeringsklocka

Hur ska man då tänka i olika delar av en konjunkturfas? När ökar investerares riskvilja och när ska jag välja att investera i aktier eller företagsobligationer. I kapitlet hittar du en vägledning
Investeringsklocka

Vilka nyckeltal är intressanta och hur ska de används/tolkas?

P/E-tal

P/E står för price/earnings, vilket på svenska betyder pris/vinst. Många använder P/E-talet för att se hur billig eller dyr en aktie är. Ett högt P/E-tal innebär en hög värdering av företagets vinst och ett lågt P/E tal att vinsten värderas lägre, man vill därför gärna köpa aktier med låga P/E-tal. Värderingen på svenska börsen brukar ligga kring 16-19 gånger vinsten för innevarande år. För att räkna ut P/E-talet dividerar man aktiekursen med vinst per aktie (VPA) eller EPS på engelska (earnings per share).

Substansvärdet eller eget kapital

Substansvärdet motsvarar det egna kapitalet i ett bolag, det vill säga tillgångar minus skulder. Vill man ha substansvärdet eller det egna kapitalet per aktie får man dela substansvärdet med totalt antal aktier. Det egna kapitalet motsvarar aktieägarnas andel av bolaget totala kapital. Ibland pratar man om det justerade egna kapitalet (JEK). I detta värde räknar man även in om tillgångarnas marknadsvärde ligger högre än det bokföra värdena i balansräkningen.

Kurs/EK

Nyckeltalet Kurs/EK betyder aktiekurs dividerat med det egna kapitalet per aktie. En hög värdering av det egna kapitalet indikerar att bolaget har en hög avkastning på det egna kapitalet, det vill säga en hög vinst i relation till det egna kapitalet. Den engelska motsvarigheten till kurs/EK är P/B talet det vill säga Price/book value.

Utdelning och direktavkastning

Direktavkastningen är utdelningen per aktie delat med aktiekursen. Oftast delar bolagen ut i genomsnitt 30-50 procent av vinsten efter skatt till aktieägarna. Direktavkastningen på svenska börsen ligger oftast kring 3-4 procent, det vill säga varje år får aktieägarna en utdelning som motsvarar 3-4procent av aktiekursens värde.

Soliditet

Soliditeten hos ett företag är den procentuella andel som företagets egna kapital utgör av summan av alla tillgångar. De totala tillgångarna i ett bolag finansieras till 100 procent av aktieägarnas egna kapital plus lån (det vill säga skulder) från banker eller andra finansiärer. En hög soliditet innebär att bolaget kapital till en större del finansieras av eget kapital än av lån. En låg soliditet, det vill säga en liten andel eget kapital kontra lån, innebär en större risk för att högre räntor påverkar bolagets resultat på ett negativt sett.

Re (räntabilitet/ avkastning på eget kapital) eller ROE (return on equity)

Ett sätt att mäta hur bra ett företag presterar över tid är att beräkna avkastning på det egna kapitalet. Re eller ROE beräknas som vinsten efter skatt delat med det egna kapitalet. I många sammanhang används även det justerade egna kapitalet (JEK) i beräkningen

Summering del 2

En akties värde bestäms av flera faktorer, bland annat utav bolagets förväntade vinst och aktieutdelning samt det allmänna konjunkturläget.

Som nämndes i föregående kapitel har aktier historiskt sett varit en gynnsam sparform, dock varierar aktiemarknadens avkastning från år till år och under vissa år uppvisas även en negativ utveckling. Handel med aktier innebär således en risk att dina investeringar kan sjunka i värde. En viktig tumregel är därför att inte ha en större del av ditt sparande på börsen än vad du har råd att förlora.

Ett sätt att sprida riskerna är att använda sig att så kallad diversifiering, detta innebär exempelvis att du investerar i bolag som är verksamma inom olika sektorer.

Fundamental- och teknisk analys är två metoder för att prognostisera en akties värde och kursutveckling. Fundamental analys syftar till att uppskatta om en aktie är över- eller undervärderad baserat bolagets vinst, omsättning och kassaflöde. Teknisk analys strävar efter att förutspå en akties kursutveckling genom att analysera och identifiera mönster i aktiens historiska kursrörelser.

Frågetest

Vilken analysmetod utgår från ett bolags redovisade vinst, omsättning och kassaflöde för att fastställa en akties motiverade värde?
A) Fundamental analys
B) Top-down analys
C) Teknisk analys

Vilken av nedanstående formler är korrekt för nyckeltalet P/E?
A) P/E-tal = Aktiepris / Försäljning per aktie
B) P/E-tal = Aktiepris / Eget kapital per aktie
C) P/E-tal = Aktiepris / Vinst per aktie

Vad beskriver vanligtvis begreppet volatilitet?
D) Hur hög omsättning en viss aktie har?
E) Priset på aktien
F) Hur mycket aktiekursen varierar i pris


Svar på testet

Upp

Stäng Skriv ut