Denna rapport innehåller information om Sparbanken Bokens kapitaltäckning, riskhantering och likviditet. Informationen lämnas årligen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag (tillsynsförordningen) samt kompletterande förordningar och standarder, såsom Finansinspektionens föreskrift( FFFS 2014:2) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Rapporten lämnas i samband med att årsredovisningen publiceras.

Syftet med rapporten är att ge en transparent, tillförlitlig och jämförbar redogörelse av Sparbankens verksamhet, förutsättningar, riskhantering och ekonomiska ställning.

Pelare 3 2023-12-31